GO

Intro

Poldernatuur Zeeland wil leefruimte behouden en creeëren voor dieren en planten die thuis horen in het agrarische buitengebied. Dit doen wij omdat we de afname van deze verschillende soorten willen stoppen en uiteindelijk moeten de aantallen weer toenemen. Hiervoor worden akkerranden aangelegd. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor botanisch graslandbeheer (incl. dijken), weidevogelbeheer en beheercontracten voor landschapselementen (o.a. poel, knotbomen, struweel en houtwallen).

 

Poldernatuur Zeeland sluit beheercontracten af met agrariërs voor aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen. Dit doen we binnen het ANLb (het landelijk subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer). Dit stelsel is sinds 1 januari 2016 van kracht, met als doel het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectief (qua natuurkwaliteit) en efficiënt (financieel gezien) uit te voeren.

 

Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit de samenwerking van de 9 agrarische natuur verenigingen (ANV's) in Zeeland. Poldernatuur Zeeland is een coöperatieve vereniging van agrarische grondbezitters die meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het bestuur van Poldernatuur Zeeland wordt gevormd door afgevaardigden van de 9 ANV’s. Poldernatuur Zeeland is een gecertificeerde organisatie. Om dit certificaat te behalen is een kwaliteitshandboek opgesteld volgens een landelijk opgesteld Programma van Eisen. Dit certificaat is afgegeven door de Stichting Certificering SNL.

Laatste nieuws

afscheid

17-07-2023

PoldernatuurZeeland heeft afscheid genomen van de vertrekkende gedeputeerde Anita Pijpelink. Als dank voor de fijne en constructieve samenwerking heeft onze voorzitter Rinus van ’t Westeinde als blijk van waardering een fotocollage op canvas overhandigd. lees verder ...

26-02-2023

De Natuurrapportage Provincie Zeeland 2022 is gepubliceerd. Lees hier hoe het gaat met de boereland vogels en het ANLb.   lees verder ...

Monitoring dijken en botanische percelen

04-02-2023

Het Project om de natuurkwaliteit van de dijken in Zeeland in kaart te brengen is bijna afgerond. Dit project is uitgevoerd, met subsidie en hulp vanuit Provincie Zeeland. Binnen Zeeland zijn dijken zowel landschappelijk als ecologisch gezien van groot belang. In de periode mei -juli 2022 zijn 212 afgesloten beheerovereenkomsten in het kader van het ANLb in Zeeland getoetst door SLZ. Uit het onderzoek blijkt dat zowel botanische waarden als de waarde voor de fauna zijn toegenomen. Een mooi resultaat, maar er is ook nog wel wat te verbeteren zeker op botanische gebied. lees verder ...

Inteken ronden gestart voor contracten 2023.

29-11-2022

De eerste ALNB periode was al afgelopen en alle contracten zijn verlengt met 1 jaar, die verlenging loopt ook al weer af, daarom is het inteken voor de nieuwe ANLB periode nu gestart. Veel later dan normaal door de onduidelijkheid rond het nieuwe GLB. Het GLB heeft dan ook veel invloed op het Agrarische natuurbeheer.  Hoe nu verder: Om U uit te leggen hoe het GLB, de eco regelingen en het ANLB samengaan worden er komende weken voor elke ANV een voorlichtingsavond gehouden. Lees hier wat u zeker moet doen als voorbereiding op die avond en de inteken avonden lees verder ...