X
GO

Zilt weiland

Voor Zeeland zijn zilte graslanden en kreekgraslanden met hun hoogteverschillen, natte en wat drogere plekken karakteristiek. Het gaat om ‘ouderwetse’ weilanden met een pollige structuur en verspreid voorkomende bloemen en kruiden. Karakteristiek zijn paardenbloem, scherpe boterbloem en pinksterbloem, maar ook orchideeën komen voor. Op vochtigere stukken kunnen kamgraslanden ontstaan. Deze waardevolle graslanden kunnen met goed beheer  een belangrijke bijdrage leveren aan biotopen van vogels, insecten en kleine zoogdieren. De aanwezige zaden van kruiden, alsmede de insecten die op bloemen afkomen zijn een voedselbron. De open, ijle structuur van de vegetatie kan schuilgelegenheid bieden aan verschillende diersoorten.

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

Doel

Het creëren van foerageergebied door het ontwikkelen van bloem- en insectenrijke biotopen.

 

Doelsoorten Zeeland

Gele kwikstaart, patrijs, graspieper, veldleeuwerik, noordse woelmuis, bontbekplevier, kluut, kievit, scholekster.

 

Pakketvarianten

Vergoeding deelnemer: € 1.230,- per hectare.

Het pakket kan alleen afgesloten worden op een grasland met zilte kwel. Bovendien moet het gaan om een locatie met zeer waardevolle flora, ter beoordeling door de ecologisch deskundige van het collectief. Er moeten minimaal 4 verschillende indicator soorten voorkomen (zie lijst in het beheerpakket).