X
GO

Zoet hooiland

Naast de zilte hooilanden (pakket A13b3), die vaak nat en ongelijk zijn, telt Zeeland ook veel kleine, zoete hooilanden. Deze zijn over het algemeen vlakker en daardoor makkelijker te hooien. Van oudsher komen deze hooilanden voor in kleinschalige landschappen met een diversiteit aan landschapselementen. De combinatie van extensief hooiland met landschapselementen biedt een prima biotoop voor vogels en kleine zoogdieren. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, omdat kruiden insecten aantrekken, die als voedsel dienen voor vogels en hun kuikens en daarmee van belang zijn voor het broedsucces.

 

Klik hier voor de volledige pakketvoorwaarden in pdf

 

Doel

Het creëren van foerageergebied door het ontwikkelen van bloem- en insectenrijke biotopen.

 

Doelsoorten Zeeland

Gele kwikstaart, patrijs, graspieper, noordse woelmuis, boomkikker, kamsalamander, steenuil, groene specht.

Breedte
Volledig weiland
Bemesting
Geen
Meetellen mestplaatsingsruimte
Ja
Inrichting
Volledig biotoop
Beheer
Betreft een samengesteld pakket
  • Hooibeheer
  • Poelen
  • Hoogstamfruit
  • Knotwilgen
  • Struweelhaag
Waardevol voor
Patrijs, amfibieën, bunzing watervogels, bijen

Jaarlijkse beheervergoeding

€ 1.290,- voor het weiland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het pakket kan alleen afgesloten worden op een locatie met zeer waardevolle flora, ter beoordeling door de ecologisch deskundige van het collectief. Er moeten minimaal 4 verschillende indicator soorten voorkomen (zie lijst in het beheerpakket).

LET OP: maaiwerkzaamheden moeten gemeld worden bij de veldmederwerker van het collectief