X
GO

Stelsel agrarische natuurbeheer

Poldernatuur Zeeland werkt via het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), dit is een de Nederlandse invulling van Europese regelingen. Kern van het ANLb is het creëren en in stand houden van leefgebieden voor diersoorten van internationaal belang. Dit gebeurt op basis van een collectieve, gebiedsgerichte aanpak. Nederland heeft vanuit de EU de verplichting kregen om voor 68 soorten (de doelsoorten) het leefgebied te verbeteren. De vergoeding die telers krijgen wordt dan ook mede gefinancierd door Europa. 

Elke provincie moet zorg dragen voor een deel van de soorten op deze lijst. In Zeeland gaat het vooral om kust(broed)vogels en boerenlandvogels, maar ook om enkele soorten zoogdieren, amfibieën, vissen en planten. Het beheer dat nodig is om deze soorten te beschermen heeft de provincie nader uitgewerkt in het Natuurbeheerplan Zeeland 2016. In dit plan staat op kaart aangegeven waar de beheersgebieden zijn gelegen, welke natuurtypen en leefgebieden waar voorkomen en welke beheersmaatregelen ter plaatse nodig zijn. 

Via Poldernatuur Zeeland worden binnen de ANLB regeling akkerranden aangelegd waarin vogels kunnen broeden en een deel van hun voedsel vinden. De akkerranden worden zo ingericht dat de doelsoorten optimaal profiteren. Samen met natuurgebieden, dijken en landschapselementen moet zo een robuust netwerk ontstaan waarin planten en dieren kunnen overleven. 

 

De gebiedsaanvraag

Poldernatuur Zeeland is een zogenaamd agrarisch collectief, een samenwerkingsverband van agrariërs en grondgebruikers die agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren in een bepaald gebied. 

Alleen een dergelijk collectief kan een gebiedsaanvraag indienen om zo aanspraak te maken op de beheers vergoeding. In deze gebiedsaanvraag laat Poldernatuur zien welke prestaties zij wil realiseren en hoe deze bijdragen aan het realiseren van de doelen van de provincie (ecologische onderbouwing). De provincie bepaald vervolgens of dit voldoende bijdraagt aan het provinciale beleid en stelt het geld dan beschikbaar. 

De collectieven zijn eindbegunstigde in het stelsel en daarmee eindverantwoordelijk. Zij staan dichter bij de praktijk van “de boer” en sluiten contracten met deelnemers voor agrarisch natuur- , landschaps- en waterbeheer af. De Collectieven zijn verantwoordelijk voor de betalingen, controles en de beheermonitoring. De provincie sluit dus 1 contract af met Poldernatuur, Poldernatuur sluit op zijn beurt contracten met de deelnemers af.

Doel van deze collectieve werkwijze zijn hogere natuurresultaten, met lagere uitvoeringskosten en meer samenhang in het beheer.

 

Deelnemen

Als u wilt deelnemen aan het agrarische natuurbeheer met akkerranden, grasland of landschapselementen  moet u eerst weten of uw land in een begrensd gebied ligt.  Door de provincie Zeeland zijn vier leefgebieden begrensd; 1) open akker (beheer ten behoeve van akkervogels), 2) open grasland (weidevogelbeheer), 3) droge dooradering (graslandbeheer en landschapsbeheer) en 4) natte dooradering. Voor het eiland Tholen geldt dat er ook mogelijkheden zijn voor agrarisch waterbeheer. Deze randen zijn bedoelt voor het verbeteren van de waterkwaliteit die niet via de ANLb gefinancierd worden.

Elk van deze 4 gebieden kent andere doelsoorten en dus andere beheerpakketten. Binnen deze leefgebieden moet Poldernatuur een voldoende hoeveelheid randen realiseren om te zorgen dat er een robuust leefgebied of goede verbinding ontstaat. Om deze dichtheid te behalen zijn door poldernatuur Zeeland kern / clustergebieden aangewezen. Dit zijn de gebieden die wij het meest kansrijk achten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Binnen de gebiedsaanvraag proberen we dus zoveel mogelijk agrarisch natuurbeheer geclusterd aan te bieden aan de provincie. 

Onder  de kop beheerpakketten kunt meer info vinden en zien of uw percelen in een begrensd (= gekleurd) gebied liggen en of ze binnen een cluster van het collectief liggen. Hier kunt u per leefgebied ook zien welke pakketten er mogelijk zijn. 

Indien uw akkers in een begrensd gebied liggen en u wilt deelnemen kunt u zich via de lokale ANV aanmelden. In overleg met de lokale ANV wordt gekeken naar de mogelijkheden en komt u op de “wensenlijst”. 


Voor-intekenen.

Eén keer per jaar, in de periode mei / juni, wordt een voorinteken ronde gehouden. Mensen die op de “ interesse lijst” staan worden hiervoor uitgenodigd. Tijdens het intekenen wordt samen met u, de ANV en de intekenaar gekeken hoe uw wens past in de plannen van Polder Natuur en de Provincie. Als uw wens past binnen het geheel wordt deze ingetekend, hiermee ontstaat een voorlopig contract met ontbindende voorwaarden. Als alle wensen verzameld zijn kijkt Poldernatuur Zeeland hoe deze passen binnen de uitbreiding van de gebiedsaanvraag. Als uw wens past wordt deze mee genomen en wordt het beheer als geheel voorgelegd aan de provincie. Wanneer de provincie het aanbod goedgekeurd heeft kunnen, voor de passende randen, contracten opgesteld worden. Hierdoor is de intekening en het contract definitief. Als de rand niet past in de gebiedsaanvraag, of de provincie is niet akkoord, dan vervalt het voorlopige contract. Voorintekenen betekend dus niet dat er per definitie een contract volgt. Over het algemeen is in december bekend of de voorintekening definitief wordt of niet doorgaat.

Alle beheercontracten lopen eind 2021 af. De beheercontracten die op 1 januari 2016 zijn ingegaan hebben een looptijd van 6 jaar en die op 1 januari 2019 ingaan een looptijd van 3 jaar. De intentie is om daarna met telkens een periode van 6 jaar te verlengen mits de randen voldoen. 

 

Koers voor de komende periode.

PolderNatuur Zeeland heeft dit voorjaar een Koersdocument opgesteld. Het nieuwe Europese landbouwbeleid (GLB) komt er aan en daarmee ook een nieuwe periode voor het Agrarische natuurbeheer (ANlb). De details van het nieuwe GLB zijn dan nog wel niet allemaal duidelijk, we weten wel dat er veel op de landbouw en ons als collectief afkomt.

kern van onze missie: Poldernatuur Zeeland wil haar deelnemers en andere gebruikers van landbouwgrond ondersteunen in het proces van economisch rendabele verduurzaming van de landbouw.

Kern van de visie: Poldernatuur Zeeland werkt hierbij nauw samen met ANV’s, de provincie, Waterschap Scheldestromen, gemeenten, ZLTO, terreinbeherende organisaties, natuurorganisaties en ketenpartijen. Daarbij verkent Poldernatuur Zeeland vanuit de gedachte van het agrarische bedrijf (subsidie)mogelijkheden die bijdragen aan een nog duurzamer agrarisch bedrijf dat past in zijn omgeving. Poldernatuur Zeeland adviseert boeren bij hun keuzes hierover, met name gericht op de verschillende vormen van agrarisch natuur- en waterbeheer en aanverwante thema’s

Daarvoor hanteren we de volgende strategie:

  • zorgt voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het ANLb; deze activiteit heeft altijd voorrang bij de werkzaamheden
  • draagt het succes van het ANLb uit naar de maatschappij 
  • zorgt voor optimale begeleiding van haar deelnemers 
  • zet actief in op (beheer)monitoring en het verzamelen van kennis t.b.v. deelnemers 
  • staat positief tegenover nieuwe taken of opdrachten in het verlengde van het ANLb en van duurzame landbouw in Zeeland 
  • werkt vanuit de belangen van agrariërs en toont daarbij zelf initiatief, in aanvulling op initiatieven uit het veld. 
  • zorgt voor kennisontwikkeling en kennisverspreiding

 

Klik hier om het volledige document te dowloaden

     aangesloten bij