GO

Een nieuwe GLB-ronde staat voor de deur. De contouren van het nieuwe GLB 2021-2027 worden steeds meer zichtbaar. Helder is dat het nieuwe GLB qua systematiek prestatiegerichter en boervriendelijker zal worden ingericht. Uit analyse van de voorliggende GLB-rondes blijkt dat er gebrek was aan ‘groene synergie’ doordat het GLB de verkeerde prikkels gaf aan boeren. Hoe het nieuwe GLB ingekleurd wordt, weet niemand precies. Daarom slaan negen akkerbouwcollectieven de handen ineen om de kansen van een ‘groenere akkerbouw’ middels de GLB-systematiek optimaal te benutten. Dat doen de negen akkerbouwcollectieven in de GLB-pilot Akkerbelt.

De pilot speelt zich af in negen gebieden (van Noordoost tot Zuidwest-Nederland) die tezamen een dwarsdoorsnede vormen van de Nederlandse akkerbouw. Ieder gebied geeft zelf regionale kleur en geur aan de pilot, maar steeds met deze accenten:

 • sterkere sturing op inhoud, situering en betaling van vergroeningsmaatregelen
 • betere integratie van vergroening en agrarisch natuurbeheer
 • regionaal maatwerk ten gunste van de vijf EU-vergroeningsthema’s: biodiversiteit, landschap, bodem, water en klimaat, én betere inpasbaarheid in de bedrijfsvoering

Dit zijn de deelnemende gebieden: Oost-Groningen, Midden-Groningen, Drenthe, Noord-Friesland, Flevoland, de kop van Noord-Holland, de Haarlemmereer, de Hoeksche Waard en Zeeland. Oost-Groningen, Flevoland en Zeeland zijn de 3 leidende gebieden.

 

 

Groenere akkerbouw

Elk deelnemend collectief maakt een regionaal plan van aanpak. In een gebiedsproces per regio wordt optimaal samengewerkt tussen gebiedspartijen en gewerkt aan breed draagvlak onder akkerbouwers met als oog groen resultaat. Iedere pilot richt zich dan ook op:

 • het creëren van een effectieve ‘ecologische infrastructuur’ van landschapselementen, waterlopen, akkerranden en andere ‘lijnvormige’ elementen. Streven is om zo een groenblauwe dooradering van 5 à 10% van de gebiedsoppervlakte te realiseren. Daarvan profiteren bijvoorbeeld akkervogels, bijen, (overige) insecten, natuurlijke plagen en waterkwaliteit. Dit onderdeel onderzoekt wat er nodig is om een effectieve dekkingsgraad te organiseren.
 • het oefenen met de teelt van natuurvriendelijke gewassen en het in praktijk brengen van natuurvriendelijke bouwplannen. Dit onderdeel onderzoekt de prikkels die nodig zijn om het bedrijfssysteem als geheel sterker te vergroenen.
 • het ontwikkelen en testen van een breed, op de regio toegespitst keuzemenu met puntensysteem vergroeningsmaatregelen op basis van een selectie van (beleids-)doelen, kansen en knelpunten.
 • het verkennen van welke maatregelen sturing nodig hebben om effectief te zijn, hoe die sturing het best gestalte kan krijgen en hoe de rol van collectieven in het nieuwe GLB kan worden ingevuld.

 

Gebiedsplan

In de zomer van 2019 heeft elk collectief een gebiedsplan gemaakt. In Zeeland is dat gebeurt voor het gebied rond Nisse en Rond het Veerse meer (Noord Beveland en westelijk deel Goes). Poldernatuur Zeeland heeft met boeren en gebiedspartijen zoals provincie en waterschap bijeenkomsten gehouden. Het gebiedsplan is de basis voor het uitrollen van de ontwikkelde veldmaatregelen in 2020: welke maatregel komt waar het beste tot zijn recht, en hoe organiseer je dit?

Het gebied is niet aan begrenzing gebonden zoals bij het ANLb het geval is: het gaat immers om de vergroening. Maatregelen die passen in de gebieden en op breed draagvlak kunnen rekenen worden dan in de praktijk getest.

In deze gebiedsplannen is ook aandacht voorde gewenste rol van het collectief en de randvoorwaarden voor een praktisch werkend systeem: wet- en regelgeving, samenhang met het ANLb, financieel en organisatorisch.

 

Groene samenhang

Samenhang is het sleutelwoord bij de toekomst van het nieuwe GLB. Meer samenhang met als oogmerk groen rendement. Groen rendement voor zowel boer, regio als omgeving. De GLB-pilot Akkerbelt zorgt voor groene samenhang op zeven niveaus:

 • perceel & omgeving: werken aan een betere wisselwerking tussen individuele akkerbouwer, zijn percelen en de omgeving voor een goede afstemming van het regionaal beheer gericht op maximaal groen rendement.
 • sturing & ruimte: toepassen van regionale prikkels en (keuze)mechanismen voor een effectieve maatregelenset gericht op vergroeningswinst op het vlak van biodiversiteit, bodem, klimaat, water en landschap
 • 1e & 2e pijler: ontwerpen van natuurvriendelijke bouwplannen en gewassen, passend binnen ‘eco schemes’ voor een betere samenhang tussen 1e en 2e pijler GLB
 • binnen & buiten percelen: beproeven van effectieve groene verbindingen op regionale schaal middels natuurvriendelijke elementen zowel binnen als buiten het akkerbouwperceel.
 • lichtgroen & donkergroen: testen van meer boervriendelijke donkergroene maatregelen voor een optimale keuzemix voor de akkerbouwer en groen rendement tussen akkerbouwcollectieven: leren van regionale gebiedsprocessen en ontwikkelen van innovatieve, werkende vegroeningsinstrumentarium in de Nederlandse akkerbouw
 • pilot & koepelpilot: uitwisselen van ideeën, praktijkervaringen en regionaal maatwerk met de andere lopende GLB-pilots onder de koepelpilot van BoerenNatuur i.s.m. LTO Nederland

 

Punten en praktische haalbaarheid

Een ander onderdeel van de Akkerbelt is een zgn. ‘puntensysteem’ waarmee beoogd wordt de juiste maatregelen in de juiste gebieden te stimuleren. Wat zijn de belangrijkste doelen, kansen en knelpunten in een gebied, en met welke vergroeningsmaatregelen kan de landbouw hierin bijdragen? Het Flevolands Agrarisch Collectief heeft hierin de trekkersrol, en gedurende de pilot zal het systeem in de 9 regio’s van de collectieven worden getoetst met de praktijk.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland