GO

Struweeldijk

Zeeland wordt gekenmerkt door een diversiteit aan inpolderingen. Tussen de aaneenschakeling van, in verschillende periodes ingepolderde gebieden, zijn oude dijken te vinden. Een aantal van deze dijken zijn aan te wijzen als Bloemdijken (pakket). Een groot aantal dijken heeft , door bij de aanleg gebruikte klei, niet de potentie een bloemdijk te verworden. Toch zijn deze dijken zeker landschappelijk, historisch en ecologische zeer waardevol, zeker als deze dijken niet kort gemaaid of sterk begraasd zijn.

We spreken dan van fauna- of struweeldijken, de aanwezigheid van een mix van hoog gras, struiken en eventueel bomen en bramen zorgt voor broed gelegenheid voor diverse vogels. Daarnaast is het voor deze en andere soorten ook een verbindingszone / schuilgelegenheid en foerageergebied.

Struiken en bomen zijn volgens de Nederlandse regelgeving niet toegestaan op landbouwgrond en worden van de AAN-laag afgeknipt. Dit betekend dat voor dit pakket geen ondergrond vergoeding gegeven kan worden enkel een beheer vergoeding.

 

Klik hier voor de volledige pakketvoorwaarden in pdf

 

Doel

Het in stand houden van bestaande struweeldijken, die nu begroeid zijn met een combinatie van braam, ruig gras en wat bomen en of struiken om zo broed- en schuilgelegenheid voor de doelsoorten te creëren.

 

Doelsoorten Zeeland

De struweeldijken zijn een goede broedgelegenheid voor soorten als Braamsluiper, Spotvogel, Ringmus, Kneu, Boomkikker, Kamsalamander, Bunzing, Laatvlieger, Gewone grootoorvleermuis.

In de zomer en winter worden veel soorten waargenomen die dit soort dijken gebruiken om te foerageren en/of gebruik te maken van de dekking / beschutting. Verder zijn dit soort dijken van belang voor diverse zoogdieren, waaronder reeën die zich schuilhouden of verplaatsten op of langs deze dijken.

 

Pakketvarianten

Jaarlijks beheer plus in het 10e jaar gefaseerd afzetten en afvoeren van alle struweel. Bramen mogen niet meer dan 25% van het oppervlakte beslaan.

Jaarlijkse vergoeding deelnemer: €  1096,- per hectare.

 

Jaarlijks beheer plus eenmaal in de 3 jaar periodiek beheer.

Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 224,54 per hectare.