X
GO

Kreken en water

Zeeland, de provincie  die gekenmerkt wordt door overgangen tussen zee en land.  Met een veelheid aan kreken die door het land slingeren als bewijs van oude zee armen. Die Kreken hebben een grote landschappelijke waarde, maar zijn ook voor dieren zoals kamsalamander, boomkikker, rugstreeppad, Noors woelmuis, watersnip en de bruine kiekendief van levensbelang.

Met name de aanleg van natuurvriendelijke oevers door het waterschap heeft voor nieuw leefgebied en verbindingsroutes tussen de verschillende voortplantingsbiotopen voor deze soorten gezorgd. Maar het netwerk van kreken, welen en watergangen in het Zeeuwse polderland biedt meer mogelijkheden voor de verschillende diersoorten in het water en op de oever.

In en rond de kreken en natuurvriendelijke oevers kunnen biotopen versterkt worden door aanleg en beheer van speciale akkerranden, poelen en natte zones.

 

Voorwaarden:

  1. Enkel in de door de provincie opengestelde gebieden natte dooradering (ze afbeelding hieronder);
  2. Alleen in de zak van Zuid Beveland rond de Zwaakse Weel;
  3. Enkel langs een brede kreek of sloot (8m of meer);
  4. Niet in de buurt van open akkerranden voor de patrijs (2000 m);
  5. Moet gecombineerd worden met 1 of (bij voorkeur) meerdere wintervoedselranden (in de buurt mag bij andere telers).

 

Opengestelde pakketten

 

Door provincie Zeeland opengestelde gebieden dooradering.