GO

Privacyverklaring Poldernatuur Zeeland

 

Collectief Poldernatuur Zeeland gevestigd Noordlangeweg 42b te Colijnsplaat met mailadres info@poldernatuurzeeland.nl verzamelt persoonsgegevens over u via de website, mailings, persoonlijk contact en door het aanmelden voor of aangaan van contracten met deelnemers aan agrarisch natuurbeheer via het collectief. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen.

 

Uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u deelnemer bent in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer bij dit collectief; heeft aangegeven interesse te hebben om deelnemer te worden in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer; heeft aangegeven het collectief financieel te willen steunen; zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of als er anderszins een relatie is opgebouwd tussen u en het collectief. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij verzamelen de volgende gegevens over u zoals is aangegeven voor (potentiele) deelnemers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer, geïnteresseerden voor de nieuwsbrief en overige betrokken partijen danwel personen.

 

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:

 • te kunnen voldoen aan de subsidieverplichting vallende onder het ANLb;
 • ondersteuning te bieden bij het agrarisch natuurbeheer
 • uitbetalingen onder het ANLb te kunnen verrichten
 • onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;
 • u als betrokken partij of persoon te kunnen informeren.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft.

 

Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve aan overheden voor zover noodzakelijk voor het kunnen aangaan van een contract voor agrarisch natuurbeheer. We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is om de met u overeengekomen diensten te kunnen verrichten. In dat geval spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving.

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.

Onze website verzamelt automatisch anonieme of algemene informatie over u als gebruiker van de website. Met deze gegevens kunnen we bepalen hoe u als bezoeker onze website gebruikt, maar daarmee kunnen we niet uw identiteit vaststellen. Deze gegevens zien we dan ook niet als persoonsgegevens.

 

Uw rechten als gebruiker

U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

 • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
 • de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
 • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
 • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
 • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door dit te mailen aan info@poldernatuurzeeland.nl. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Beveiliging en melden datalek

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

Coöperatie Collectief Agrarisch Natuurbeheer

U.A. Postbus 46 4460 BA Goes