GO

Beheermonitoring resultaten

Deelnemers aan het agrarische natuurbeheer doen allemaal mee aan beheermonitoring. Daardoor wordt de beheermonitoring uitgevoerd door 335 deelnemende landbouwers en vele vrijwilligers gecoördineerd door het collectief.  Dit gebeurt dus naast de beleidsmonitoring die de provincie uitvoert voor heel Zeeland. 

 

De resultaten van het broed seizoen 2021 en de wintertellingen zijn nu verzameld. 

Er zijn minimaal 5 tel-rondes. Deze vonden 2x in het najaar/winter en 3x in het voorjaar plaats. In het najaar/winter werd geteld in november/december en in januari/februari. In het voorjaar werd geteld tussen 20 en 30 april, tussen 23 en 31 mei en tussen 8 en 15 juni.

Deelnemers werden gevraagd om hun beheereenheden volledig te tellen op de aanwezige vogels plus een buffer van 150 meter rondom de beheereenheid. Er werd zoveel mogelijk geteld vanaf de rand van de beheereenheid, waarbij alle vogels werden genoteerd. Er werd niet enkel door de deelnemers alleen geteld, maar ook door vrijwillige tellers en vaak samen. 

 

 

In 2021 en de jaren ervoor zijn al veel stappen ondernomen om de beheermonitoring in Zeeland meer vorm te geven. Door het verschil in kennis en tel-intensiteit, is er ook veel verschil in tellingen. Poldernatuur heeft ondanks alle corona beperking toch cursus kunnen geven aan de deelnemers en er zijn twee een informatiebladen gemaakt. 

  

De focus ligt op de vier primaire doelsoorten patrijs, gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik. Daarnaast zijn er per ANV nog een aantal interessante soorten uitgelicht. Andere gegevens, ook van andere soorten, zijn beschikbaar bij Poldernatuur Zeeland.

 

hieronder de belangrijkste resultaten samengevat uit de beheermonitoring: Eerst de verspreiding territoria van de 4 doelsoorten uit de open akkers (graspieper, gele kwikstaart, patrijs & veldleeuwerik):


 

 

hier onder de verdeling van de verschillende territoria per ANV regio

 

op welk type beheer zijn de vogels het meest gezien

In 2021 lijken de graspieper en gele kwikstaart een voorkeur te vertonen voor pakketten met beweiding t.o.v. hetzelfde type pakket met hooibeheer. Ook laat de veldleeuwerik een voorkeur zien voor de veldleeuwerikenrand. Mogelijk sluit dit pakket dus goed aan bij de doelsoort waar het voor bedoeld is, alhoewel moet worden opgemerkt dat dit pakket vooral is afgesloten in gebieden waar al veel veldleeuweriken voorkwamen. De patrijs geeft zijn voorkeur aan meerdere pakketten. De vogelakker en het zilte weiland scoren beter dan gemiddeld.


klik hier voor het algemen informatieblad

klik hier voor het uitgebreide informatie blad voor de vier hoofdsoorten