X
GO

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring boerenlandvogels

Poldernatuur heeft diverse soorten akkerranden en beheerpakketten voor grasland, dijken en landschapselementen. Elke beheerpakket heeft zijn eigen doelsoort(en) deze doelsoorten komen uit het Europese beleid, welke de provincie uitvoert.
Om te kijken of het beheer goed werkt worden de vogels op en om de rand geteld, de zogenaamde beheermonitoring. Hiermee kunnen we het beheer verbeteren en laten zien dat we onze doelstelling halen: Meer doelsoorten in Zeeland
Deelnemers met een beheersovereenkomst zijn dan ook verplicht de vogels op de rand te tellen, de meeste deelnemers doen dat doorlopen als ze op het land werken, maar er zijn ook een aantal vaste tel ronden om meer gestructureerd data te verzamelen. Hierbij onderscheiden we de trekvogels (wintertelling en de broed vogels (voorjaarstellingen)
 
Het monitoringsplan van Poldernatuur Zeeland dient door de deelnemers uitgevoerd te worden. Het is verplicht om minimaal drie keer per jaar de vogels in de beheereenheid te tellen en de waarnemingen door te geven aan het collectief, dit gebeurt via de vogel-tel app waarbij tijd en locatie worden vastgelegd bij het soort en het aantal. 
De volgende vaste telmomenten worden gehanteerd.
 

3 maal in het voorjaar:

 •   tussen 20 en 30 april
 •   23 en 31 mei
 •   8 en 15 juni

 
2 x in de winter:

 •    november/ december
 •    januari/februari
   

 

Deelnemers aan het agrarische natuurbeheer doen dus allemaal mee aan beheermonitoring. Daardoor wordt de beheermonitoring uitgevoerd door 335 deelnemende landbouwers en vele vrijwilligers gecoördineerd door het collectief.  Dit gebeurt dus naast de beleidsmonitoring die de provincie uitvoert voor heel Zeeland.

In 2021 en de jaren ervoor zijn al veel stappen ondernomen om de beheermonitoring in Zeeland meer vorm te geven. Door het verschil in kennis en tel-intensiteit, is er ook veel verschil in tellingen. Poldernatuur heeft ondanks alle corona beperking toch cursus kunnen geven aan de deelnemers en er zijn twee een informatiebladen gemaakt. De focus ligt op de vier primaire doelsoorten patrijs, gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik. Daarnaast zijn er per ANV nog een aantal interessante soorten uitgelicht. Andere gegevens, ook van andere soorten, zijn beschikbaar bij Poldernatuur Zeeland.

 

De resultaten van het broed seizoen 2021 en 2022 plus de wintertellingen zijn nu verzameld. 

 

 • De resultaten van de beheer monitoring vind u op deze pagina
 • De resultaten van de beleidsmonitoring van de provincie vindt u op deze pagina
 • Op de pagina vogels waarnemen leest u meer over de soorten van het agrarische landschap en hoe deze vogels er uit zien (informatieblad voor deelnemer)
 • voor de doelsoorten en vele andere vogels zijn op deze site ook pagina’s gemaakt met extra achtergrondinformatie; hoe de vogels te herkennen waar ze leven en wat ze eten. 

klik hier voor het algemen informatieblad

klik hier voor het uitgebreide informatie blad voor de vier hoofdsoorten