X
GO

Voorwaarden voor deelname aan ALNb

 

U moet bekend zijn bij RVO

Iedere deelnemer moet bekend zijn bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit geldt voor ondernemers maar ook voor particulieren die deelnemen aan het ANLB. Bent u nog niet bekend bij RVO, dan moet u zich laten registeren. 

 

Perceelregistratie

Alle percelen waarmee u deel wil nemen aan ANLB moeten in de perceelregistratie aan u gekoppeld zijn. Indien dit nog niet het geval is, dient u zelf via ‘mijn RVO‘ hiervoor zorg te dragen.

 

Machtiging RvO

Voor het intekenen van de beheerpakketten moeten deelnemers een machtiging afgeven aan het Collectief. De machtiging is nodig voor het ophalen van gegevens uit de perceelsregistratie van RvO.nl.

 

Lidmaatschap van het Collectief

Aan de deelname aan ANLB is de voorwaarde verbonden dat u lid moet zijn van het Collectief. Deze voorwaarde geldt landelijk. Lid worden van het collectief gaat automatisch door het aangaan van een beheercontract. Aan het lidmaatschap van het collectief zijn geen kosten verbonden als u lid bent of wordt van de Agrarische Natuur Vereniging in uw gebied.

 

Voldoen aan de pakketvoorwaarden

Voor elk beheerpakket is een document opgesteld met de pakketvoorwaarden. Daar staat o.a. in  welke zaadmengsels u dient te gebruiken en welk beheer u moet uitvoeren zoals zaaien, maaien en bewerken, maar ook wat u niet mag doen.  Als u deelneemt aan het ANLb is uw vergoeding gebaseerd op het uitvoeren van die werkzaamheden. U bent dan ook verplicht te voldoen aan de pakketvoorwaarden. Hier wordt u door het collectief (volgens het kwaliteitshandboek) op gecontroleerd  en ook de NVWA controleert hierop.

 

Beheermonitoring

Het agrarische natuurbeheer heeft tot doel het behouden van doelsoorten in de verschillende gebieden. Bijvoorbeeld de veldleeuweriken in open akkergebieden, patrijzen in meer besloten akkergebieden, maar ook weidevogels en reptielen (natte dooradering).

In Zeeland worden voor het natuurbeleid veel vogeltellingen  uitgevoerd. Maar die tellingen worden niet specifiek op akkerranden en beheereenheden van Poldernatuur Zeeland uitgevoerd. Om te zien en vooral te láten zien dat onze akkerranden succesvol zijn moeten deelnemers naast het verplichte beheer ook tellingen / waarnemingen van in de rand voorkomende vogels doen, of laten doen. Bij voorkeur wordt er 3 keer geteld; in het voorjaar/begin zomer en minimaal 1 keer in de winter. meer over deze twellingen leest u bij Resultaten.