X
GO

 

 

Grenspark Groot-Saeftinghe

‘Grenspark Groot-Saeftinghe’, is een ambitieus Interreg project van Vlaamse en Nederlandse overheden ten behoeve van de natuur in en rond het unieke natuurgebied het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’.

Via ANV Groene Oogst werkt Poldernatuur Zeeland mee aan het agrarische natuur deel van dit project. o.a voor de Bruine Kiekendief, maar uiteraard profiteren ook andere akkervogels en insecten van deze maatregelen.

 

Investeren in biodiversiteit

In het project staan drie activiteiten centraal: het herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie van de estuariene natuur en eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden. van af 2016 is er binnen het Grenspark Groot Saeftinghe geëxperimenteerd met maatregelen die de biodiversiteit stimuleren. Doelsoort is de Bruine Kiekendief, maar uiteraard profiteren ook andere akkervogels en insecten van deze maatregelen. Zo zijn er enkele poelen voor de rugstreeppad gegraven, werd er een broedeiland afgedekt met schelpen en zijn de eerste vleermuishotels geplaatst. Bij Paal is het oude geulenpatroon hersteld zodat er een binnendijkse rust- en drinkplaats is ontstaan voor vogels. Ook met landbouwers worden mooie resultaten geboekt. Zo worden er al heel wat kiekendiefvriendelijke teelten verbouwd in de grensregio. Graszaad is een gewas waar al veel diersoorten een geschikt biotoop vinden. Dit komt omdat het gewas meerdere jaren op dezelfde plaats blijft staan en er weinig bewerkingen in plaatsvinden. Zo blijft graszaad het gehele jaar een geschikt biotoop, zelfs in de winter, wanneer de overige landbouwgronden geploegd liggen. Omdat het een veilig gewas voor dieren is, hebben we proeven uitgevoerd om dit gewas nog aantrekkelijker te maken. klik hier voor meer informatie

Waar mogelijk trachten we ook samen te werken i.k.v. beheer of door de aanleg en herstel van kleine landschapselementen. Samen met landbouwers helpen we de bruine kiekendief dus aan een groter leefgebied, maar onderzoeken we tegelijk ook wat de voedingswaarde is van de gewassen voor bvb de veeteelt. Een ecologisch-economische win-win dus. Ook in 2021 gaan we hier stug mee door.

 

Samen bouwen aan het grenspark

Naast de investeringen in biodiversiteit wordt er door de partners in het project ook gewerkt aan een verhaal op lange termijn, een zogenaamde ‘samenwerkingsentiteit’ die het grenspark in de toekomst moet gaan beheren. Samen met burgers, boeren, buitenlui, bedrijven en bestuurders zijn we hiervoor aan de slag. Deze 'streekholders' vormen immers het menselijk kapitaal van het gebied. Zo willen we komen tot een grenspark dat niet alleen uniek is op vlak van natuur, maar dat ook mee gedragen wordt door de omgeving en nieuwe kansen biedt voor ecologisch-economische gebiedsontwikkeling. Zo gingen we samen met de streekholders op zoek naar het DNA van het grenspark. Dit o.a. door de opmaak van een wensenkaart, het ontwikkelen van identity boards en het aflijnen van een helder marketing landscape. Uit de informatie van al deze onderdelen werd in oktober 2018 uiteindelijk het grensparkconcept vastgesteld: een heldere leidraad voor verdere ontwikkeling van het grenspark in de toekomst. Kortom: we werken op het terrein aan een grenspark dat niet enkel de gestelde top-downdoelen behaalt, maar in eerste instantie ook op maat is van en verankerd is in de omgeving.

lees meer op: https://www.grenspark-groot-saeftinghe.eu/home/default.aspx