Intro

Poldernatuur Zeeland wil leefruimte behouden en creeëren voor dieren en planten die thuis horen in het agrarische buitengebied. Dit doen wij omdat we de afname van deze verschillende soorten willen stoppen en uiteindelijk moeten de aantallen weer toenemen. Hiervoor worden akkerranden aangelegd. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor botanisch graslandbeheer (incl. dijken), weidevogelbeheer en beheercontracten voor landschapselementen (o.a. poel, knotbomen, struweel en houtwallen).

 

Poldernatuur Zeeland sluit beheercontracten af met agrariërs voor aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen. Dit doen we binnen het ANLb (het landelijk subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer). Dit stelsel is sinds 1 januari 2016 van kracht, met als doel het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectief (qua natuurkwaliteit) en efficiënt (financieel gezien) uit te voeren.

 

Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit de samenwerking van de 9 agrarische natuur verenigingen (ANV's) in Zeeland. Poldernatuur Zeeland is een coöperatieve vereniging van agrarische grondbezitters die meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het bestuur van Poldernatuur Zeeland wordt gevormd door afgevaardigden van de 9 ANV’s. Poldernatuur Zeeland is een gecertificeerde organisatie. Om dit certificaat te behalen is een kwaliteitshandboek opgesteld volgens een landelijk opgesteld Programma van Eisen. Dit certificaat is afgegeven door de Stichting Certificering SNL.

Laatste nieuws

Nieuwe pakketten

13-02-2019

De Commissie pakketten van PolderNatuur Zeeland is druk bezig met het maken van beheer pakketten voor de natte dooradering. Het gaat hier dan voornamelijk om de boomkikker, rugstreeppad en de kamsalamander. Komende inteken ronden wordt dit Leefgebied ook opengesteld. lees verder ...

Carla Schönknecht spreekt op de ledenraad

17-01-2019

16 januari ledenraadsvergadering van Poldernatuur Zeeland. Met naast de begroting van onze nieuwe penningmeester Marja Osté, als gastspreker de gedeputeerde Carla Schönknecht. lees verder ...

Paneel vanuit Partridge onthuld

10-12-2018

Vanmiddag 21 november heeft officieel de onthulling plaats gevonden van het PARTRIDGE informatiepaneel. Deze opening is gevolgd door een interessante veldexcursie. lees verder ...

Certificaat verlengt

15-10-2018

Om voor ANLb-subsidie in aanmerking te komen, moet het collectief een certificaat agrarisch natuurbeheer bezitten. Wij zijn als Collectief best trots te mogen melden dat de externe auditor geen tekortkomingen heeft geconstateerd en dat wij een nieuw certificaat hebben mogen ontvangen. lees verder ...